50s-retro-mirror-kona-bambusa

1950s vintage style tiki bamboo beauty mirror